Élet-paradigmám

Élet-paradigmám

Szakmai tevékenyég

Középiskolai tanulmányaimat a váci piarista gimnáziumban végeztem.

        

         1954-ben kitűnő minősítésű tisztté avattak a Zalka Máté Híradótiszti Iskolában.

         Távközlési mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem. Kitűnő minősítésű gazdasági-mérnöki diplomámat 1976-ban, a rádió és TV adástechnikai doktori címet 1979-ben szereztem meg. 1972-ben francia ösztöndíjasként sajátítottam el a francia nyelvet és tanulmányoztam a francia rádiózás és televíziózás rendszerét. 1995-ben angol nyelvvizsgát tettem Londonban, a Trinity College London nyelviskolában. Információ és stratégia menedzsment, valamint társadalmi párbeszéd szakértő vagyok. Szakmai érdeklődési körömbe tartozik az információ- és a tudás-menedzselés, mint a versenyképesség meghatározó tényezői, az e-menedzsment, az e-kereskedelem, valamint az Információs Társadalom társadalmi, gazdasági hatásai és az érdekképviselet elméleti és gyakorlati kérdései.

        Mint felsőszintű vállalati vezető, 1992–től 1999–ig az Antenna Hungária fejlesztési vezérigazgatójaként és stratégiai igazgatójaként jelentős szerepet játszottam a vállalat korszerűsítésében és az egész magyar távközlési piac fellendítését szolgáló távközlés-fejlesztés folyamatában. Vállalatvezetői tevékenységem tapasztalatairól több szakmai cikkem jelent meg a Vezetéstudomány című lapban és más kiadványokban.

         Több éven át töltöttem be a Távközlési Érdekegyeztető Fórum (TÉF) alelnöki tisztségét és főszerkesztője voltam a TÉF szakértői által, a HIF számára írt „A távközlési szolgáltatások fejlődése 1988-1998” című, alapműnek számító, átfogó távközlés-történeti könyvnek. Több mint egy évtized óta vezető tisztségeket töltök be a Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületben, mely egyesület első stratégiájának kidolgozását is irányítottam. Jelenleg a GTK Stratégia Consulting tanácsadó cég konzulens főigazgatójaként és többségi tulajdonosaként hasznosítom széleskörű távközlési és vezetési tapasztalataimat. Elismert előadó és tanácsadó vagyok a magyar és az európai távközlési és médiavezetők, valamint magyar szociális partnerek körében. Mint tanácsadó és konzulens részt vettem és jelenleg is részt veszek több távközlési és médiavállalat, valamint munkaadói szövetség és intézmény stratégiájának kidolgozásában és bevezetésében.

         Két könyv, több mint 140 tanulmány és szakcikk szerzője vagyok. Az eredményes együttműködés kérdéseivel foglalkozó, ”Vezérlő alapelvek” című könyvem 1999–ben jelent meg, amely ma is nagy sikerű könyvnek számít a témakör ismerői körében. Továbbá társszerzője vagyok a 2000-ben kiadott „TÉZISEK„ című könyvnek, amely az Információs Társadalom társadalmi, gazdasági hatásaival foglalkozik. A „Liliom forradalma” című könyvem az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulójára jelent meg, ebben a balatonszabadi rádióállomás katonai parancsnokaként az állomás védelmében történt részvételemet írtam le.

         Elismert szakértője vagyok az EU intézményi rendszerének és ezen belül a foglalkoztatás-politika és a társadalmi párbeszéd kérdéseinek. Nagy jártassággal rendelkezem az UNICE, az ILO és a CEEP tevékenysége területén, melyek nemzetközi rendezvényein számos alkalommal részt vettem és gyakran előadásokat is tartottam. Az EU által felkért bírálója voltam a spanyol és a portugál foglalkoztatási célprogramoknak.

Tanácsadói kapcsolatot tartok több magyar munkaadói szövetséggel, köztük a STRATOSZ-szal is, amelyben jelenleg megbízási szerződés alapján vezető tanácsadóként dolgozom, és ilyen minőségében szakértőként képviselem a szövetséget az OÉT-ben, az EU Integrációs Tanácsban, a Nemzeti ILO Tanácsban és számos szakbizottságban.

Alkotói önéletrajzom

         Azt gondolom, az ember értékét az alkotásai határozzák meg. Az alkotást nagyon általánosságban értem, tehát beleértek minden tevékenységet, amellyel az ember valami hasznos cselekedetet, szép művet vagy gondolatot hoz létre.

         Az alkotás jellegű írást és rajzolást nagyon korán elkezdtem, bár akkor még ezekben a cselekedetekben semmi tudatos alkotási elképzelés nem volt. Írtam és rajzoltam csak úgy kedvtelésből. Sajnos nem is maradt meg azokból a kezdeti időszakaimból szinte semmi. Néhány kis írásomra és pár versemre és rajzomra ennek ellenére is emlékszem.

          Az általános iskola és a gimnázium határán kezdtem el nagyon komolyan naplót írni, amelyben nem csak szöveget írtam, hanem rajzoltam is.

         A versírással és rajzolással 1970-ben Franciaországban kezdtem el lényegesen többet foglakozni, ahol ösztöndíjasként tölthettem egy hosszabb időszakot. Annak idején Párizsban sokat jártam különböző művészeti és irodalmi klubokba és esti tanfolyamokra, hogy képezzem magamat. Franciaországból hazatérve megmaradt ugyan az érdeklődésem a művészetek és az irodalom iránt, de a legtöbb időmet a műszaki, gazdasági kérdésekre fordítottam. Számos szakmai és vezetési szakcikket írtam.

           Nagy intenzitású szakmai munkám mellett hosszas előkészítés után 1996-ban jelent meg a "Vezérlő alapelvek" című könyvem, amely lényegében egy önmegvalósítással foglalkozó, inkább szakmai, mint irodalmi jellegű könyv. Hosszú éveken át főszerkesztője voltam az ANTENNA HUNGÁRIA RT vállalati lapjának, amelynek során sok irodalmi és szerkesztési tapasztalatra tettem szert.

         Az első könyvemet megelőzően több szakmai könyv írásában társszerzőként vettem részt, amelyek közül az információs társadalom kérdéseivel foglakozó "Tézisek" című tanulmányt említem meg.

         A rajzolást és festést - a párizsi esti festőiskolában elsajátított technikával - hol gyakrabban, hol ritkábban, de folyamatosan végeztem. Azt hiszem mások számára is érdekes megfigyelésem, hogy a művészeti, irodalmi érdeklődés általában a külföldi utazásaim alatt frissült fel, éledt rendszeresen újjá. Ez érthető is, hisz itthoni időm jelentős részét a szakmai munka kötötte le. A külföldi utak - zsúfoltságuk ellenére is - több lehetőséget és motivációt nyújtottak a művészetre és irodalomra.

         Szakmai publikációim mellett az irodalmi és művészeti jellegű alkotásaim megjelentetése lényegében az ilyen jellegű internetes honlapok elterjedésével kezdődött meg. Felhasználva azt az adottságot, hogy a szakmámból kifolyólag is sokat foglalkoztam az internettel, elkezdtem korábban elkészült verseimet és rajzaimat a különböző irodalmi és művészeti internetes honlapokon közölni. Az irodalmi és művészeti honlapokon nagy zsongást és érdekes, új lehetőségeket tapasztaltam, ez erőteljes ösztönzést adott arra, hogy újabb és újabb verseket, novellákat írjak, és újabb rajzokat készítsek.

          Az alkotói akaratot és motiváltságomat valószínűleg az édesapámtól örököltem. Ahogy telik felettem az idő, úgy kerülök egyre közelebb az én drága jó édesapámhoz, aki egy csendes, megértő és meglehetősen tartózkodó ember volt.

          Magas, szikár termete, elképesztő szívóssága, hihetetlen nagy teherbírása és sokoldalúsága újra és újra elcsodálkoztat.

           Az én édesapám egy valóságos falusi polihisztor volt, aki szinte mindent tudott, amire az életben egy vidéken élő embernek szüksége lehetett. Foglalkozása szerint kereskedő és földműves volt, de értett a kubikoláshoz, az asztalos és ácsmunkákhoz, saját kezűleg tudott cipőt és csizmát varrni, amihez még a kaptafákat és faszegeket is maga készítette. Gyönyörű vesszőkosarakat font, székeket, padokat csinált, gyümölcsöt és szőlőt termesztett. Ha szükség volt rá, meg tudta patkolni a lovat és le tudta vágni a disznót. Megnyúzta a nyulat és a bárányt, tudott jó pálinkát főzni és értett a gyümölcsök aszalásához. Szinte hihetetlen, de így sorolhatnám még hosszan, hogy mi mindenhez értett és mennyi mindent csinált is az én édesapám.

           Ma, a mögöttem lévő élettapasztalattal nyugodtan mondhatom, hogy édesapám egy nagyon egyszerű, de a maga nemében igazán teljes életet élt, amire én is törekszem.

          Édesapám hosszú, és gyakran izzasztó szerpentinekkel teli alkotói ösvényét kutatgatva, egyre tisztábban látom életének szédületes iramát, és bár minden igyekezetemmel nyomában szeretnék járni, de be kell vallanom, hogy életútjának mérföldes lépéseit még utánozni is alig tudom.

Életfilozófiám

          Eddigi mozgalmas életem során, szakmai munkám mellett az írás és rajzolás egyre jelentősebb motiváló erővé vált a szakmai kihívások felvállalásához és az élet sok megpróbáltatásának elviseléséhez. A rajzolás és írás egyre teljesebbé tette az életemet.

          A sikeres önmegvalósítás kérdéseivel foglakozó, "Vezérlő alapelvek" című könyvem megírása és különböző alkalmakkor történő alkalmazása során megerősödött bennem, hogy a sikeres önmegvalósítás alapfeltétele a sokoldalúság. Meg kellett tanulnom, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremtenem a biológiai és szellemi létezésem, a fizikai és a szellemi munkám, valamint a műszaki és a humán jellegű tevékenységeim között. Ez a sokoldalúság az, ami alapja lehet egy igazán teljesebb életnek. A teljesebb életre történő törekvés életformám meghatározó irányvonala lett és ezt igyekszem másokkal is megértetni és elfogadtatni. Erről szólnak írásaim, erről tartok előadásokat hazai és nemzetközi hallgatóság előtt. A teljesebb életre történő törekvésem elválaszthatatlan részévé vált a rendszeres testedzés, az írás és rajzolás, valamint a rendszeres szakmai és fizikai munka.

         Hiszek abban a tanításban, mely szerint azok, akik a fizikai és szellemi munkából nagy szorgalommal kiveszik részüket, később öregszenek és halnak meg, mint azok, akik nem vállalják fel a fizikai és szellemi kihívásokat.

         Műszaki és gazdasági munkám mellett, verseim, novelláim, rajzaim és festményeim ebben a felfogásban születnek, és segítenek egy teljesebb, színesebb, ha úgy tetszik gazdagabb életet élni.

Ars poetica-m

 

     Az élet csodálatosan szép, csak a szépségét fel kell ismernünk. Az élet minden pillanata, minden mozzanata tele van kihívással, küzdelemmel, örömmel és bánattal, csak rajtunk múlik, hogy minek adunk nagyobb esélyt.

         Az élet értékei akkor válnak igazán sajátunkká, ha képesek vagyunk azokat másokkal is megosztani. Minél többet nyújtunk, adunk másoknak, annál teljesebb, gazdagabb lesz a saját életünk.

         Nem az a fontos, hogy kik vagyunk, hanem az, hogy kik akarunk lenni.

 

London, 2007.06.18.

ÜZENET, SZEMÉLYESEN NEKED!

          Kedves Olvasó! Amikor ezeket a sorokat olvasod, gondolj arra, hogy valaki pontosan Neked szánta ezeket a sorokat. Neked, aki amikor kezedbe vetted ezt az üzenetet, öntudatlanul is kerestél valamit, aminek a megtalálásában talán éppen ez a kis írás fog segíteni.

          Mindannyian, akik megszülettünk egész halálunkig keresünk valamit.   Keressük az élet értelmét, az öröm forrását, a boldogság mámorát, keressük önmagunkat.

          A világ nagy kavalkádjában rohanva, néha, néha egy-egy rövid időre úgy érezzük, hogy megtaláltuk, amit kerestünk, de hamarosan rádöbbenünk, hogy mégsem azt találtuk meg. Ezért aztán az életünk, ha nem adunk neki értelmet abból áll, hogy keresünk, találunk és elveszítünk.         

         Az értelmes élet érdekében azt üzenem: nem az a fontos, hogy mi megtaláljuk, amit keresünk, hanem az, hogy valaki megtaláljon bennünket, hogy valaki megtalálja bennünk azt, amit keresett.

Az élet értelme, az öröm, a boldogság mámorának forrása bennünk van!

Engedjük, segítsük, hogy valaki megtalálja azt!

Az üzenet személy szerint Neked szól!

Ne menj el mellette, mint annyi sok más üzenet mellett!

Kérlek, állj meg egy pár percre, és jól gondold meg!        

         Életünknek akkor lesz értelme, ha valaki az élete értelmét bennünk találja meg, örömünk forrása az, ha valaki örömet lel bennünk, a boldogságunk mámora abból fakad, hogy másokban a boldogság mámorát tudjuk kelteni.

Az üzenet személy szerint Neked szól!

Jól gondold meg!

         Ahhoz, hogy megtaláld önmagad, az kell, hogy valaki számára fontos legyél, hogy valakinek te legyél az élete értelme, hogy valakinek te legyél az öröm forrása, hogy valakiben a boldogság mámorát keltsed!

Az üzenet személy szerint Neked szól!

Jól gondold meg!

         Engedd, hogy valaki megtaláljon, hogy feltölthesd magad értelmes élettel, örömmel, mámoros boldogsággal!

Az üzenet Neked szól! Jól gondold meg!

ÜZENET NEKED!

Ne menj el mellette, mint annyi sok más üzenet mellett!

Budapest, 2009.

D100628